Yıl 2015, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 245 - 260 2015-11-13

SİGORTA ENDEKSİ GETİRİSİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN YAPISI

Özge SEZGİN ALP [1] , Erdem KIRKBEŞOĞLU [2]

471 760

With the development of the market in recent years, investors are looking for new sectors that can provide high returns. The finance theory relies on the efficient market hypothesis that means abnormal return is not possible. However, the nonlinear structure of returns shows it is possible to earn abnormal returns. Therefore, the aim is to test the linearity of XSGRT index that is constructed from insurance companies in Borsa İstanbul as an alternative for the investors. In this study, the most popular Brock, Dechert ve Scheinkman (BDS) linearity test is applied to the residuals that are obtained from generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model. According to BDS test, we reach that the returns of insurance industry index has non-linear dependency

Öz
Son yıllarda piyasaların gelişmesi ile birlikte yatırımcılar yüksek getiri sağlayabilecekleri yeni sektörler
arayışı içerisine girmişlerdir. Finans teorisi normalin üzerinde getirinin mümkün olmadığı etkin piyasalar
hipotezine dayanırken getirilerde gözlenen doğrusal olmayan yapı yatırımcıların normalin üzerinde getiri
sağlamasının mümkün olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bu çalışmada yatırımcılar için alternatif
bir sektör olarak düşünülen sigorta sektörünü temsilen Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık sigorta
şirketlerinin paylarından oluşan XSGRT endeksinin getirisinin doğrusallığı test edilmiştir. Çalışmada,
Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) süreci ile modellenen getiri verisinin
hata terimlerine doğrusallık testleri içerisinde en sık kullanılan Brock, Dechert ve Scheinkman (BDS) testi
uygulanmıştır. BDS testi sonuçlarına göre sigorta endeksi getirilerinin doğrusal olmayan bir bağımlılık
içerdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sigorta; doğrusal olmama; BDS testi.
Jel Kodları: G22, C00, M00

 • BALABAN, E. (1995). “Informational efficiency of the İstanbul securities exchange and some rationale for public regulation”. The Central Bank of Republic of Turkey Research Department Paper, No: 9502.
 • BALABAN, E., CANDEMİR, H. B. ve KUNTER, K. (1996). “Stock market efficiency in a developing economy”, The Central Bank of the Republic of the Turkey Research Department Paper, No:9612.
 • BOLLERSLEV, T. (1986). “Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity”, Journal of Econometrics, 31, 307-327.
 • BROCK, W. A., ve SAYERS C. L.. (1988). “Is the business cycle characterized by deterministic chaos?”. Journal of Monetary Economics, 22, 71-90.
 • BROCK, W. A., W. DECHERT, ve J. SCHEİNKMAN. (1987). “A test for independence based on the correlation dimension”. Working paper, University of Winconsin at Madison, University of Houston, and University of Chicago.
 • BROCK, W.A., W.D. DECHERT, J.A. SCHEİNKMAN ve B. LEBARON (1996). “A test for independence based on the correlation dimension”, Econometric Reviews, 15, 197-235.
 • ÇEVİK, E. İ. (2012). “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda etkin piyasa hipotezinin uzun hafıza modelleri ile analizi: Sektörel bazda bir inceleme”, Journal of Yasar University, 26(7), 4437 – 4454.
 • ÇEVİK, F. ve YALÇIN, Y. (2003). “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) için zayıf etkinlik sınaması: Stokastik birim kök ve kalman filtre yaklaşımı”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 1, 21-36.
 • ÇİNKO, M (2006). “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 100 endeksinin doğrusallık testi”. Ekonometri ve İstatistik, 3, 23-31.
 • DUMAN-ATAN, S., ÖZDEMİR, Z. A. ve ATAN, M. (2009). “Hisse senedi piyasasında zayıf formda etkinlik: İMKB üzerine ampirik bir çalışma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2) 33-48.
 • ENGLE, R. F. (1982). “Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of U.K. inflation”, Econometrica, 50, 987-1008.
 • ERGÜL, N. (2009). “Ulusal Hisse Senedi Piyasası’nda etkinlik”, BIGA Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 101-117.
 • ERGÜL, N., AKEL, V. ve DUMANOĞLU, S. (2009). “Haftanın günü etkisi İMKB İkinci Ulusal Pazar’da geçerli midir?”, Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, 22, 57-73.
 • ERGÜL, N., AKEL, V., DUMANOĞLU, S. (2009). “Sektör endekslerinde haftanın günü etkisinin araştırılması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 11(2), 129-152.
 • ERGÜL, N., DUMANOĞLU, S. ve AKEL,V., (2008). “İMKB’de günlük anomaliler”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 25(2), 601-629.
 • ERKUŞ, H. ve UĞUR, (2014). “A. Nonlinear market behavior at the İstanbul stock exchange”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 171-181.
 • FAMA, E. (1965). “The behavior of stock market prices”, Journal of Business, 38, 34-105.
 • FAMA E. (1970) “Efficient capital markets: A review of theory and empirical works”, Journal of Finance, 25, 34-105.
 • FAMA, E., ve FRENCH, K. (1992). “The cross-section of expected stock returns”, Journal of Finance, 47(2), 427-465.
 • GÜNAY, S. (2015). “Chaotic structure of the BRIC countries and Turkey’s stock market”, International Journal of Economics and Financial Issues, 2015, 5(2), 515-522.
 • HINICH, M. J, ve PATTERSON, D.M. (1985), “Evidence of nonlinearity in daily stock returns”, Journal of Business and Economic Statistics, 3, 69-77.
 • HSIEH, D. A. (1989), “Testing for non-linear dependence in daily foreign exchange rates”, Journal of Business, 62(3), 339-368.
 • HSIEH, D. A. (1993). “Implications of nonlinear dynamics for financial risk management”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28(1), 41-64.
 • KASMAN, A. ve KIRKULAK, B. (2007). “Türk hisse senedi piyasası etkin mi? Yapısal kırılmalı birim kök testlerinin uygulanması”, İktisat İşletme ve Finans, 22, 68-78.
 • KILIÇ, S.B. (1997). “Türk hisse senedi piyasasında zayıf formda etkinliğin sınanması”, III. Ulusal Ekonometri-İstatistik Sempozyumu Bildirileri, Bursa, 29-30 Mayıs.
 • KIRKBEŞOĞLU, E. (2011). “Strategic reactions of organizations to legal environment: A typology for ındustries in the process of ınstitutionalization”. 7th International Strategic Management Conference. Fransa/Paris, 1322-1328.
 • KIYILAR, M. (1997). “Etkin pazar kuramı ve etkin pazar kuramının İMKB’de irdelenmesi test edilmesi”, SPK, No:86.
 • KOCAMAN, Ç.B. (1995). “Yatırım teorisinde modern gelişmeler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda bazı değerlendirme ve gözlemler”, İMKB Araştırma Yayınları, No:5.
 • KONDAK, N. E. (1997). “The efficient market hypothesis revisited: Some evidence from the İstanbul stock exchange”, Capital Markets Board of Turkey, No:83.
 • KÖSE, A. (1993). “Etkin pazar kuramı ve İMKB’de etkin pazar kuramının zayıf şeklini test etmeye yönelik bir çalışma: Filtre kuralı testi”, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, 22.
 • LIN, K. (1997) “The ABC’s of BDS”, Journal of Computational Intelligence in Finance. 97(July/August), 23-26.
 • MANDELBROT, B. (1963). “The variation of certain speculative prices”, Journal of Business, 36, 394-419.
 • MURADOĞLU, G. ve OKTAY, T. (1993). “Türk hisse senedi piyasasında zayıf etkinlik: Takvim anomalileri’, Hacettepe Üniversitesi İİBF, 11, 51-62.
 • MURADOĞLU, G. ve ÖNKAL, D. (1992). “Türk hisse senedi piayasasında yarı güçlü etkinlik” METU Studies in Development. 19 (2), 197-207.
 • OECD. (2012). Sigorta İstatistikleri. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=INSIND. (16.06.2013).
 • ÖZCAN, B. ve YILANCI, V. (2009). “Türk hisse senedi piyasasının zayıf formda etkinliğinin testi”, İktisat İşletme ve Finans, 24, 100-115.
 • ÖZER, G. ve ERTOKATLI, C. (2010). “Chaotic processes of common stock index returns: An empirical examination on İstanbul Stock Exchange (ISE) market”, African Journal of Business Management, 4(6), 1140-1148.
 • ÖZER, H. (2001) “The distributional properties and weak efficiency in İstanbul stock exchange: A sectoral analysis”, İktisat Tezi, Bilkent Üniversitesi.
 • ÖZÜN, A. (1999). “Kaos teorisi, hisse senedi getirilerindeki doğrusal olmayan davranışlar, zayıf işlem ve gelişen piyasalarda piyasa etkinliği: İMKB örneği”, İMKB Dergisi, 3, 40-71.
 • POTERBA, J. M. ve SUMMERS, L. H. (1988). “Mean reversion in stock prices: evidence and implications”, Journal of Financial Economics, 22, 27-59.
 • REGER, R.K., DUHAIME, I.M. ve STIMPERT, J.L. (1992). “Deregulation, strategic choice, risk and financial performance”, Strategic Management Journal, 13(3), 189-204.
 • SCHEİNKMAN, J.A., ve B. LEBARON (1989), “Non-linear dynamic and stock returns”, Journal of Business, 62(3), 311-337.
 • TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ, (2012). Sigorta İstatistikleri. http://tsb.org.tr/resmi-istatistikler. aspx?pageID=909. (15.05.2013).
 • ÜLGEN, H. ve MİRZE, S.K. (2004). “İşletmelerde stratejik yönetim”, Literatür Yayınları, No: 13, 3.Baskı, İstanbul.
 • YILANCI, V. (2012) “Detection of nonlinear events in Turkish Stock Market”, Journal of Applied Economic Sciences, 7(1), 93-96.
 • ZENGİN, H. ve KURT, S. (2007). “İMKB’nin zayıf ve yarı güçlü formda ekonometrik analizi”, Öneri Dergisi, 21(6), 145-152
 • ZEREN, F., KARA H. ve ARI, A. (2013). “Piyasa etkinliği hipotezi: İMKB için ampirik bir analiz”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 141-148.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özge SEZGİN ALP
E-posta: osezgin@baskent.edu.tr

Yazar: Erdem KIRKBEŞOĞLU
E-posta: erdemk@baskent.edu.tr

Bibtex @ { marufacd4625, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {7}, pages = {245 - 260}, doi = {10.14784/jfrs.51780}, title = {SİGORTA ENDEKSİ GETİRİSİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN YAPISI}, key = {cite}, author = {SEZGİN ALP, Özge and KIRKBEŞOĞLU, Erdem} }
APA SEZGİN ALP, Ö , KIRKBEŞOĞLU, E . (2015). SİGORTA ENDEKSİ GETİRİSİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN YAPISI. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7 (13), 245-260. DOI: 10.14784/jfrs.51780
MLA SEZGİN ALP, Ö , KIRKBEŞOĞLU, E . "SİGORTA ENDEKSİ GETİRİSİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN YAPISI". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 (2015): 245-260 <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/510/4625>
Chicago SEZGİN ALP, Ö , KIRKBEŞOĞLU, E . "SİGORTA ENDEKSİ GETİRİSİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN YAPISI". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 (2015): 245-260
RIS TY - JOUR T1 - SİGORTA ENDEKSİ GETİRİSİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN YAPISI AU - Özge SEZGİN ALP , Erdem KIRKBEŞOĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14784/jfrs.51780 DO - 10.14784/jfrs.51780 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 245 EP - 260 VL - 7 IS - 13 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/jfrs.51780 UR - http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.51780 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi SİGORTA ENDEKSİ GETİRİSİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN YAPISI %A Özge SEZGİN ALP , Erdem KIRKBEŞOĞLU %T SİGORTA ENDEKSİ GETİRİSİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN YAPISI %D 2015 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 7 %N 13 %R doi: 10.14784/jfrs.51780 %U 10.14784/jfrs.51780